Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακό Αλμα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.