2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων και παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” του ΕΠΑνΕΚ.