Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.