Ορισμός Αξιολογητών στη Δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”