Προκήρυξη Δράσης “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020