Εφαρμογή κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης για τους Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”