Επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης