Α’ κύκλος προθερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις από τη THERMI A.E. και το ΑCT υπό την αιγίδα της ΑΖΚ