Ενημερωτική Επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” (Α’ κύκλος)