Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της Δράσης ”Επιχειρούμε Έξω” στον ΕΦΕΠΑΕ