Αιτήματα για λήψη προκαταβολής μέσω του ΠΣΚΕ στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”