Οριστικές Εντάξεις Πράξεων στη Δράση «Αναβάθμιση MME» (Α΄ κύκλος)