Επιστολή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε Φορείς για τη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Β’ κύκλος”