Έρευνα αξιολόγησης των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)