Υπενθύμιση για την προθεσμία υποβολής φυσικού φακέλου για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, 2014-2020.