Ανακοίνωση ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ για την καταληκτική ημερομηνία της 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων – B’ κύκλος”