Υπενθύμιση για την προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.