Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος», του ΕΠΑνΕΚ