Αποδοχή Πρακτικού 17/28.06.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Α΄ κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ