Απόφαση αποδοχής πρακτικού 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούησης του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.