1η Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων» (Α’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ