Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ