Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης σε δράσεις του ΕΠΑνΕΚ