Όροι Χρήσης

H εταιρεία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (μετεπωνυμία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) προσφέρει προς χρήση τον ιστότοπό της, www.e-kepa.gr/www.kepa-anem.gr υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών της  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ έχει την υποχρέωση να τηρεί το οικείο ισχύον νομικό πλαίσιο και να απέχει από κάθε παράνομη κακόβουλη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον ιστότοπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και βαρύνεται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.α.). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του (με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και μέσα προστασίας), που του επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.
 2. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου του. Παρόλα αυτά, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία (άμεση ή έμμεση), που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτόν, από διακοπές της σύνδεσης, βλάβες του δικτύου ή για άλλους λόγους
 3. Οι πληροφορίες οικονομικής ή άλλης φύσης που παρουσιάζονται στον ιστότοπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες. Δεν αποτελούν, ούτε υπαινίσσονται νομικές, επιχειρηματικές ή άλλες συμβουλές και καμία εγγύηση δεν παρέχεται όσον αφορά την αρτιότητα, ορθότητα, εγκυρότητα ή/και την ακρίβειά τους. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της. Ωστόσο, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία (άμεση ή έμμεση), που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
 4. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο ιστότοπος τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Τέλος η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
 5. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.
 6. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του ιστοτόπου του, χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της
 7. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της προσωπικής, απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του παρόντος και φέρουν διακριτικά σημεία των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, οι χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνούν με το info(a)e-kepa.gr /κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο (τηλ. 2310-480.000/εσ.134, tsitsopoulosi(a)e-kepa.gr).
 8. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 9. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, όταν αυτοί οι ίδιοι       εκουσίως τα παρέχουν προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δραστηριότητές του. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
 10. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου.
 11. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 12. Οι παρόντες όροι – ανακοίνωση νομικού περιεχομένου μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ από τον επισκέπτη /χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση