Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

LOGO ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΙΧΜΗΣ
H Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.
Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200.001€ και ο μέγιστον στα 1.200.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.
H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.
Η Δράση διέπεται από τον Καν (ΕΕ) 651/2014.
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση