Υφιστάμενες ΜμΕ για σχέδια 500.000-12.000.000€ ΕΣΔΙΜ

sdam
Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000,00€ και το ποσοστό επιχορήγησης ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης, βάσει του Καν (ΕΕ) 651/2014, για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 500.000€ έως 12.000.000€.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΚΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 15-3-2024, ώρα 12:00 /Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15-5-2023 ώρα 15:00.
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΤΔΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Η Δράση διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση