Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, είναι 4 000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το άρθρο του Καν.(ΕΕ) 651/24 που αφορά το επενδυτικό σχέδιο, το είδος του φορέα και την κατηγορία δαπάνης.
Η Δράση υλοποιείται από την Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης EΠ/ΠΚΜ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης).
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση