Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ έχει αναγνωρισθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδος και της Αναθέτουσες Αρχές (Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, κ.λ.π.) ως Σημείο Αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και Φορέας υψηλού κύρους και αξιοπιστίας που διαχειρίζεται τα προγράμματα που αναλαμβάνει με ταχύτητα, διαφάνεια, υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα.
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση