Πράσινο Ταμείο

Η Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ) έχοντας στόχο την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των εν λόγω περιοχών προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα / προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες γενικότερα.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, ανέρχεται σε 13.570.981,73 €, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης σε 80% για την υλοποίηση έργων επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 20.000€ έως 200.000€.
H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας- De minimis) και υλοποιείται από το Πράσινο Ταμείο και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ οι αρμόδιοι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της Δράσης).
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση