Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Α΄κύκλος)

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Α’ κύκλος) αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. H Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Για τον Α' κύκλο της Δράσης η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 116.173.307,24€. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση