Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους και την προώθηση δραστηριοτήτων Ερευνας και Τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, είναι 4.000.000€ με δυνατότητα αύξησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας- De minimis). Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης(31-10-2019).
Η Δράση υλοποιείται από την Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης EΠ/ΠΚΜ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης).