Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.
O Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000,00€.O Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000,00€ και ο μέγιστος έως 400.000,00 €.Το Ποσοστό ενίσχυσης-επιχορήγησης ανέρχεται έως 45%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18-12-2023). Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΚΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 18-12-2023, ώρα 15:00 /Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29-2-2023 ώρα 15:00.
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Η Δράση διέπεται από τον Κανονισμό De Minimis, ως ισχύει.