Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί δημόσια στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας της αγοράς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Πιο συγκεκριμένα η Δράση επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 1.000 € κατ’ ελάχιστο έως 1.800,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 10.000 €.
H συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης η οποία διέπεται από τον Καν. 1407/2013 (ενισχύσεις De minnimis) ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, ενώ υλοποιείται από την EYΔ/ΕΠ-ΠΚΜ και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης, του ΕΦΕΠΑΕ).
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση