Η Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
H Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στα 110 εκ. ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) στο 40% των επιλέξιμών δαπανών με δυνατότητα να φθάσει στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.