Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της Δράσης, ανέρχεται. 2.960.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε.και από Εθνικούς Πόρους. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας- De minimis). Η Δράση υλοποιείται από την Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης EΠ/ΠΚΜ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης).