1. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (μετονομοσία πρώην δ.τ. ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της προσωπικής, απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του παρόντος και φέρουν διακριτικά σημεία των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, οι χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνούν με το info@e-kepa.gr/Yπεύθυνος κ. Ι. Τσιτσόπουλος (τηλ. 2310-480.000/εσ.134, tsitsopoulosi@e-kepa.gr).
  2. Για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου τηρείται από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σχετική πολιτική απορρήτου και δεδομένων (δείτε εδώ).
  3. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, προκειμένου να διασταυρώσει την τυχόν ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  4. Το www.e-kepa.gr/www.kepa-anem.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί εφαρμόζουν.
  5. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου  στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
  6. Οι παρόντες όροι – ανακοίνωση νομικού περιεχομένου μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ από τον επισκέπτη /χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.