Η Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (Α’ κύκλος) στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 310 εκ. ευρώ (ο Α' κύκλος σε 230 εκ. ευρώ) και το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγηση) από 40% έως 50% (σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού).