Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς (ΚΑΔ) του τουρισμού, με απώτερο στόχο η δημιουργία τους να επιφέρει την αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.
O Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 160.000.000,00€.O Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 80.000,00€ και ο μέγιστος έως 400.000,00 €.
Το Ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 45%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18-12-2023).
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Η Δράση διέπεται από τον Κανονισμό DE Minimis, ως ισχύει.